Skip to main content Skip to search
Retkińska 123, 94-004 Łódź, Polska
Pn - Pt: 9:00 - 17:00
502 484 855
42 688 80 90
multicapital123@gmail.com

Usługi księgowe

USŁUGI KSIĘGOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, INTRASTAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych) oraz raportów finansowych dla zarządu
 • sporządzanie okresowych sprawozdań dla GUS i NBP
 • udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych
 • udzielanie wskazówek merytorycznych oraz niezbędnej pomocy w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • przygotowanie lub modyfikowanie planu kont zgodnie z wymogami sprawozdawczości polskiej oraz raportowania w ramach grupy kapitałowej
 • monitorowanie należności i zobowiązań

Jeżeli dotychczas Państwa dokumentacja finansowo-księgowa była prowadzona nieprawidłowo lub nie prowadzono jej wcale

Pomagamy wyprowadzić zaległości i usunąć wszelkie nieprawidłowości, poprzez dokonanie stosownych korekt i uzupełnienie istniejących dokumentów.